ICLS 2015 : Konferencë Shkencore Ndërkombëtare : libri i abstrakteve organizatorë Fakulteti Juridik, Kolegji AAB, Fakulteti për Kriminalistikë, Kriminologji e Studime të Sigurisë, Universiteti i Sarajevës - Prishtinë Kolegji AAB 2015 - 59, 45 p. 24 cm.

Në anën e kundërt të librit titulli dhe teksti paralel në gjuhën angleze.


Albanian and English

9789951494540


Law--E drejat ndërkombëtare--Kongreset dhe kuvendet -- 2015 -- Prishtinë(Kosovë)--Kriminalistika

341(063) : 343.98(063) : 06(496.51)"2015"

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës