Historia e letërsisë shqipe Materialet e konferencës shkencore, 30-31 Tetor 2009, në Prishtinë - Prishtinë Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës Akademia e Shkencave e Shqipërisë 2010 - 264 f. 24 cm.

Këshilli redaktues: Ali Aliu, Sabri Hamiti, Mehmet Kraja.
Redaktor: Mehmet Kraja, Sekretar i Seksionit të gjuhësisë dhe të letërsisë.

Titulli paralel në gjuhën shqipe dhe angleze.
Bibliografia: 263-264 p.

9789951413909


Gjuhësi--Histori e gramatikës së gjuhës

811.18-112

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës