Radunoviq, Rajko

Bazat e ekonomisë politike - Prishtinë Enti i Tekteve dhe i Mjeteve Mësimore KSAK 1982 - 291 p. ilust. table 25 cm.

Për klasën III të arsimit të orientuar të degës ekonomiko-komerciale dhe tregtare.


Albanian


Ekonomi--Politika ekonomike

338.2

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës