Bajrami, Arsim

Sistemi kushtetues i republikës së Kosovës - Prishtinë Artini 2011 - 595 p. 24 cm.

99789951853279


Law--Kushtetutë--Constitutional law

342.2(496.51)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës