Të drejtat e njeriut dhe zbatimi i ligjit - Prishtinë FINNSH - OHCHE 1997 - 211 p. 30 cm.

Doracak për trajnimi të policisë mbi të drejtat e njeriu

921154


Law

342.72(036)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës