Becirevic, Edina

Medunarodni krivicni sud : izmedu iideala i stvarnosti - Sarajevë Arka press 2003 - 279 p. 24 cm.

9958480395


Law--criminal court

341.645.2 : 341.31 (497.6) "1992/1995"

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës