Nushi, Pajazit

Sistemi i grafisë së tingujve të shqipes dhe vetitë perceptive e përmasat e lexueshmërisë së shkronjave të alfabetit të gjuhës shqipe - Prishtinë Instituti albanologjik i Prishtinës 1988 - 258 p. 20 cm.

Titulli paralel: The graphic system of sounds of the Albanian language and perceptive characteristics and proportions of legibility the letters of Albanian alphabet.


Albanian


Gjuhësi--Linguistikë

811.18'351 : 801.6

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës