Ademi, Mesut

Kriminaliteti i organizuar - Prishtinë Blendi 2020 - 228 p. Ilustr. 24 cm.

Kriminaliteti i organizuar
Botimimi dytë i plotësuar.

Përmbajtja : I-V p.
Hyrje:1-2 p.
Biografia: 224-225 p.


Albanian

9789951800006


E drejta penale ndërkombëtare

343(075.8)

343(075.8)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës