Hajdari, Anka

Drejtësia ende e paarritshme - Prishtinë Grafika rezniqi 2016 - 496 p. 21 cm.

Drejtësia ende e paarritshme.
Raporti vjetor i FDH Kosovë 2015.

Përmbajtja:5-6 p.
Lista e akronimeve të përdorura.
Titulli paralel në gjuhen shqipe,serbe dhe angleze.


albanian

9789951885577


Jurispondenca

34(047.3)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës