Pëllumbi, Servet

Përmbysja e "Komunizmit" - Tiranë UetPress 2015 - 198 p. 24 cm.

Parathënie: Henri Çili: p.1-6 Në kopertinë fotografia dhe të dhënat për autorin.


alb.


Sociologji--Komunizmi-Shqipëri -Shek. 20

316.421

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës