Durmishaj, Bedri

Atlas i mineraleve të Trepçës - Mitrovicë Autorët 2010 - 159 p. ilustr. me ngjyra 25 cm.

[fotografitë Arton Krasniqi]
Autor... : p. [160]-[162]
Kopertina me mbështjellëse.


Albanian

978-9951-585-33-0


Minierat--Minierat dhe burimet minerare--Trepça (Kosovë) --Mineralet- Atlaset

622/.88(496.51)(084.4)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës