Dervisholli, Lirim

Krimi Financiar Pengesë për zhvillim ekonomiko-social në vende të Evropës Juglindore - Prishtinë Kolegji AAB 2017 - 140 p. 24 cm.

Parathënia: iv-vi

Bibliografia: 131-140
Tabelat dhe figurat: vii
lista e shkurtesave: viii-ix
hyrje: 1-4 p.


albanian

9789951494649


Ekonomi--krimi financiar--Evropa jug-lindore

330.161 (4-12)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës