F2 Kontabiliteti Menaxherial Tekst Studimi - Prishtinë Instituti AAb 2017 - 586 p. ilustr. formula dhe tabela 21.cm


alb.

978-9951-8950-1-9


Ekonomi--Kontabiliteti menaxherial

657(075.8) (048)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës