Gjykimet e profilit të lartë - Drejtësia që vonohet - Prishtinë Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë 2015 - 442 p. 24 cm.

Në gjuhën shqipe 7-155 p.
Në gjuhën serbe 159-291 p.
Në gjuhën angleze 293-441 p.

9789951885553


Law--Penale

343.1

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës