Ujitja në Kosovë : menaxhimi i ujërave për bujqësi të qëndrueshme : tryezë shkencore 16 tettor 2014 - Prishtinë Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës 2015 - 189 p. ilustr. 24 cm.

Këshilli redaktues Feriz Krasniqi, Nexhat daci, Bashkim kabashi.

Kopertina me mbështjellëse.
Literatura pas disa punimeve

9789951615525


Shkenca natyrore--Ujitja

631.67

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës