Salihu, Ismet

E drejta penale për të mitur - Prishtinë Leoprint 2005 - 175 p. 24 cm.

995140082


Law--Penale

343 - 053.2

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës