Hannum, Hurts

Udhëzues mbi praktikën ndërkombëtare të të drejtave të njeriut - Botimi i katërt - Prishtinë Finish - OHCHR 2005 - 385 p. 24 cm.

Indeksi : f. 353-385.

9951402240


Law--Të drejtat e njeriut

341.231.4(036)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës