Frashëri, Sami

Përpjekja e heronjve në përhapjen e Islamit - Prishtinë Logos-A 2003 - 43 p. 20 cm.

Përktheu nga gjuha arabe Ismail Ahmedi.


Albanian

9989580553


Islami

28

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës