Mustafa, Isa

Menaxhmenti financiar - Prishtinë Riinvest 2008 - 318 p. Ilustr. 24 cm.

Literatura: f. (341-342)

9789951430333


Ekonomi--Financa

330.322.1 (075.8 )

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës