Ismaili, Hilmi

Historia e shtetit dhe e së drejtës I: (Pjesa e përgjithshme) - Prishtinë Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik 2002 - 432 p. 24 cm.

ParathënieL fq. (XV). - LiteraturaL fq. 427-431

951000029


Law--Histori e shtetit

341.23(091)(073.8)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës