Sahiti, Ejup

Argumentimi në procedurën penale (Botim i dytë i plotësuar dhe i ndryshuar) - Prishtinë Universiteti i Prishtinës 2006 - 301 p. 23 cm.

51401198


Law--procedurë penale

341.1(075.8)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës