Higgins, James M

Strategic Management Text and Cases (Fifth Edition) - Florida The Dryden Press 1993 - 1175 p. ilustr. 26 cm.

Index: I2-I20.

003075383


Menaxhim--Kontrolli i prodhimit

658.5

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës