Lee, Yang W

Journey to Data Quality - London Library of Congress 2006 - 226 p. ilustr. 22 cm

References: 215-222

9780262513357


Menaxhim--Përmbledhje e të dhënave

658.4

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës