Vula, Veton G

Krimaniliteti kompjuterik - Prishtinë Autori 2009 - 290 p. ilustr. me ngjyra 24 cm.


Albanian

978995466711


Law--Kriminaliteti

343.1

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës