Ramosaj, Berim

Management - Bazat e Menaxhimit - Prishtinë Universiteti i Prishtinës 2013 - 318 p. iluster. 25 cm.

Literatura 315-318 p.


Menaxhim--Bazat e menaxhimit

658

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës