LEXLEGIS-Legjislacioni për Kadastrin - Ligjet e Aplikueshme në Kosovë - Prishtinë Qendra Juridike e Kosovës 2011 - 435 p. Ilustr. 17 cm.


Albanian

9789951882187


Law--Ligjet për Kadastrin

336.211.1 (496.51)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës