Naylor John

Management - London Prentice Hall 2004 - 668 iluster. 25 cm

Bibiliography: p. 656 , References p .656-668

0273673211


Menaxhim--Menaxhim i biznesit

658

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës