Starova, Tomor

Këngë popullore nga rrethi i Pogradeci - Mbledhës të folklorit - Tiranë 8 Nëntori 1987 - 485 p. 20 cm.


Folklor

398.8(=18)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës