Raka, Fadil

Çështje të shqipes letrare - Shkup Shkupi 1998 - 191 p. 20 cm.

Parathënie 5-7 p.

9989-720-16-9


Letërsi Shqipe--Kriticizmi tekstual

801.82:821.18

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës