Shala, Demush

Anekdota popullore - Prishtinë enti i teksteve dhe i mjeteve mësimore i krahinës socialiste autonome të Kosovës 1981 - 186 p. 20 cm.


Folklor

398.23(=18)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës