Pozita ekonomike të veprimtarive dhe të degëve ekonomike në krahinën socialiste autonome të Kosovës i trajtuar nga aspekti i shpërndarjes parësore, dytësore dhe nga aspekti i shpërndarjes sipas destinimit për periudhën 1977 - 1984 - Prishtinë Instituti ekonomik në Prishtinë 1988 - 207 p. tabl. 24 cm.


Albanian


Ekonomi

33(496.51)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës