Çollaku, Hashim

Klinika juridike penale - Udhëzues - Prizren Autorët 2016 - 285 p. 24 cm.

literatura: 277-280. - Biografia e autorëve: 281-282.

9789951707060


Law--penale

343(036)

Kolegji AAB Library, Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës